GDPR - ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") představují základní principy, kterými se Vít Jan, Brno-Královo Pole, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, IČ: 66589339 ("Společnost") řídí při získávání a zpracování osobních údajů. Tyto Zásady vykonávají práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"); zákon č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti"); a zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o elektronických komunikacích"). Tyto Zásady se použijí na všechny osoby účastnící webové stránky www.perlomat.cz ("Webové stránky"), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností nebo ne.

 

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaje, které o vás Společnost shromažďuje při návštěvě našich Webových stránek

Společnost může shromažďovat některé informace potřebné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící pro připojení počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky. Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

 

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o vás Společnost získá, mohou být předávány [v rámci skupiny, tj. Propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám ("Zpracovatelé"), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. Doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti; poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zajištění převodu finančních prostředků a realizace platebního styku; poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností; správci Webových stránek, společnosti Heureka pro provoz služby Ověřeno zákazníky. Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. Orgánem donucovacím) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Prostředky ochrany osobních údajů

Na ochranu a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří: organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci. Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o ochraně osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

 

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, na který byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na jehož základě dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tato Osobní data a všechny jejich stávající kopie zlikviduje.

 

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. Cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu ("cookies"), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a přizpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám. Společnost využívá následujících druhů Cookies: [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah webové stránky správně zobrazit;] [Technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;] [Reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.] Cookies lze odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

 

Práva dotčených osob

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností Vám patří následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručena práva: právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud je zpracování založeno na jeho základě; právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány; právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů; právo na vymazání zpracovávaných Osobních údajů; právo na omezení zpracování Osobních údajů; právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě; právo být informován o porušení bezpečnosti Osobních údajů; právo namítat proti zpracování Osobních údajů; a právo podat stížnost u kontrolního úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n. Výše uvedená práva a případné stížnosti lze uplatnit u Společnosti, jako správce údajů písemně na níže uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@perlomat.cz. / Vít Jan, Brno, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, 61200

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.