Obchodní podmínky

GDPR - ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") představují základní principy, kterými se Vít Jan, Brno-Královo Pole, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, IČ: 66589339 ("Společnost") řídí při získávání a zpracování osobních údajů. Tyto Zásady vykonávají práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"); zákon č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti"); a zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o elektronických komunikacích"). Tyto Zásady se použijí na všechny osoby účastnící webové stránky www.perlomat.cz ("Webové stránky"), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností nebo ne.

 

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaje, které o vás Společnost shromažďuje při návštěvě našich Webových stránek

Společnost může shromažďovat některé informace potřebné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící pro připojení počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky. Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

 

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o vás Společnost získá, mohou být předávány [v rámci skupiny, tj. Propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám ("Zpracovatelé"), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. Doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti; poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zajištění převodu finančních prostředků a realizace platebního styku; poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností; správci Webových stránek, společnosti Heureka pro provoz služby Ověřeno zákazníky. Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. Orgánem donucovacím) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Prostředky ochrany osobních údajů

Na ochranu a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří: organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci. Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o ochraně osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

 

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, na který byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na jehož základě dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tato Osobní data a všechny jejich stávající kopie zlikviduje.

 

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. Cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu ("cookies"), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a přizpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám. Společnost využívá následujících druhů Cookies: [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah webové stránky správně zobrazit;] [Technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;] [Reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.] Cookies lze odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

 

Práva dotčených osob

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností Vám patří následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručena práva: právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud je zpracování založeno na jeho základě; právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány; právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů; právo na vymazání zpracovávaných Osobních údajů; právo na omezení zpracování Osobních údajů; právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě; právo být informován o porušení bezpečnosti Osobních údajů; právo namítat proti zpracování Osobních údajů; a právo podat stížnost u kontrolního úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n. Výše uvedená práva a případné stížnosti lze uplatnit u Společnosti, jako správce údajů písemně na níže uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@perlomat.cz. / Vít Jan, Brno, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, 61200

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Provozovatel:

Provozovatelem internetového obchodu www.perlomat.cz je Marcela Janová, IČO 01740253

, se sídlem na adrese Vodova 1556 / 18A, Brno, 61200, CZ. Na tuto adresu se obracejte se všemi případnými dotazy i reklamacemi. Své otázky můžete podat také elektronicky na email info@perlomat.cz. Telefonicky nás můžete kontaktovat v pracovní dny od 9.00 do 16.00 na tel. +420 778 723 472

 

1. Základní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícím se rozumí provozovatel eshopu www.perlomat.cz tedy Marcela Janová s adresou Vodova 18A, Brno, 61200 (IČO 66589339) Kupující svou objednávkou v eshopu potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající prohlašuje, že zatím není plátce DPH.

 

2. Dodací lhůta: Zboží odesíláme nejpozději do tří dnů

Převážná většina nabízeného zboží je skladem a zásilky odesíláme po obdržení Vaší platby. Expedice probíhá nejpozději do tří pracovních dnů od úhrady zboží. Termín dodání zboží připravovaného na zakázku stanovuje prodejce individuálně po dohodě se zákazníkem.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Zboží objednáváte prostřednictvím eshopu a nákupního košíku. Případné náklady na komunikaci na dálku si nese kupující na vlastní náklady (- např. Náklady na telefon v případě telefonických dotazů - tyto náklady se neliší od základní sazby dle ceníku Vašeho operátora) Pro zdárné vytvoření objednávky vyplní zákazník pravdivé kontaktní údaje, jako jsou email, telefon, doručovací a fakturační adresa (liší li se tato adresa od doručovací adresy) a odesláním objednávky udělí zákazník souhlas s obchodními podmínkami a souhlas s nakládáním s osobními údaji. Po odeslání objednávky obdrží kupující emailem potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

Vzniklou smlouvu, která obsahuje sjednanou cenu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, mohou být řešeny výhradně podle práva České republiky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat objednané zboží a podstoupit kupujícímu vlastnické právo. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu a zboží převzít. Zboží zasílané poštou je považován za předání v momentě doručení přepravcem. Zboží je považován za vadný, pokud nemá prodejcem slíbené vlastnosti. (Zde prodávající upozorňuje, že vzhledem k předmětu prodeje jakým jsou perly, není z povahy zboží za chybu považována lehká barevná odlišnost v odstínu perel. V tomto případě může kupující využít možnost vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.) Za vadu plnění je ale považováno dodání jiného než objednaného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ačkoli se taková chyba projeví až později. Kupující je povinen si zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a je povinen se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. V případě, že kupující nepřevezme objednané nebo i již uhrazené zboží v termínu do 14 dní a pokud je zboží vráceno zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn po předchozím upozornění kupujícího nabídnout zboží do dalšího prodeje. Případná již kupujícím uhrazená cena zboží bude potom kupujícímu vrácena zpět na účet do 14 dnů od obdržení nepřevzatého zboží prodávajícím. Totéž platí i tehdy, jestliže kupující váhá s placením objednaného zboží, kterým je předání zboží podmíněno. Prodávající čeká na platby za objednané zboží nejpozději do 3 pracovních dnů, pak je prodávající oprávněn uvolnit zboží pro další prodej. Zákazník je v takovém případě informován o stornu objednávky.

 

Objednané a uhrazené zboží zasílá prodejce s Českou poštou na doručovací adresu uvedenou u objednávky. Vyplněním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami Perlomatu a souhlasí se shromažďováním osobních údajů. Data jsou důvěrná a budou využita pouze pro vzájemnou interní komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem a na vyřízení objednávek a pro službu Heureky Ověřeno zákazníky - pakliže zákazní souhlasil se zasláním dotazníku spokojenosti zákazníka. (podrobněji k GDPR v samostatném článku).

 

4. Platba za zboží:

Platbu za zboží můžete provést předem převodem na naše účty. Pro české zákazníky je veden účet u m-bank (ČÚ:670100-2206868488), pro zahraniční zákazníky je určen účet v eurech u Fio banky (ČÚ: 2100979825, IBAN: SK608330000002100979825). Dokumenty k provedení platby vám zašleme elektronicky po potvrzení vaší objednávky. Faktura bude zákazníkem přijata po zaplacení ceny na e-mail uvedený v objednávce v den odeslání nebo nejpozději v den přijetí objednávky / zásilky. Daňové doklady a objednávky jsou uloženy elektronicky na straně prodávajícího po dobu nejméně pěti let a jsou k dispozici zákazníkovi v případě potřeby.

 

5. Doprava a poštovné:

Zboží zasíláme s Českou poštou jako cenné psaní. Zásilky jsou zasílány jednou až dvakrát týdně, obvykle v úterý a ve čtvrtek nebo v pátek, podle objemu objednávek. Nepřevezme li zákazník zboží od doručovatele –např. České pošty ve stanovené lhůtě nebo nevyzvedne li si zboží v domluveném termínu a nereaguje li na komunikaci ze strany dodavatele do tří dnů od obdržení výzvy k převzetí, je takové jednání považováno za odstoupení od kupní smlouvy. Byly li zákazníkem uvedeny chybné nebo nepřesné doručovací údaje a prodejce si toho při odeslání nebyl vědom, jde případná vzniklá škoda na poštovném a balném za zákazníkem. Nepřevzal - li zákazník zboží, případná vracená částka platby z objednávky bude o tuto částku – vzniklou škodu - ponížena.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V souladu s občanským zákoníkem můžete od smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží. Výjimkou je zboží vyrobené přímo na objednávku zákazníka - zboží na zakázku. Chcete-li zboží vrátit, je potřeba nás předem písemně (e-mailem) informovat o odstoupení od kupní smlouvy a vrátit zboží nepoškozené do 14 dnů od jeho obdržení, bez známek použití. Při zasílání vráceného zboží poštou jej vždy zašlete jako cenné psaní, aby mohly být šperky pojištěny. Zboží vraťte také včetně dárkového balení s firemními logy a certifikáty. Je také nutné přiložit doklad o odstoupení od kupní smlouvy (viz níže) a vystavenou fakturu nebo alespoň její číslo či číslo objednávky (to je uvedeno v certifikátu zboží). Pokud zákazník nevrátí zboží s firemními dárkovými obaly a certifikáty, bude refundace zákazníkovi snížena o jejich hodnotu. Součástí vrácené částky je i poštovné za přepravu zboží k zákazníkovi (platí se pouze základní poštovné pro cenné psaní, nevracíme poplatek za platbu na dobírku). Částka může být vrácena pouze na účet, ze kterého byla platba provedena v době nákupu. Pokud bylo zboží původně dodáno zákazníkovi na dobírku, musí být ve formuláři pro vrácení nebo reklamaci zboží uveden bankovní účet, na který má být částka vrácena. Vrácené zboží nikdy neposílejte zpět na dobírku. Takové zásilky nebudou přijaty. Poštovné, které zákazník vynaloží za dodání vráceného zboží prodávajícímu, nevracíme, pokud zboží vrácí ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu. Vezměte prosím na vědomí, že nepřijímáme zboží, které bylo vyrobeno na míru nebo bylo vyrobeno na zakázku. Po individuální dohodě je možné vrátit hodnotu materiálu, který lze znovu zpracovat. Formulář pro odstoupení od smlouvy je připojen ke stažení níže, samozřejmě můžete také použít vlastní formulaci, pokud obsahuje všechny potřebné informace (podle našeho formuláře). Vrácené zboží zašlete Českou poštou (platí pro české zákazníky odesílající zboží z ČR) jako cenné psaní pojištěné s odpovídající hodnotou zásilky. To je důležité pro bezpečné zajištění zboží při jeho vracení. Nepřijímáme viditelně poškozené zásilky a zákazník nebo osoba, která zásilku vracela, je sama odpovědná za vyřešení stížnosti u České pošty.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

V případě, že nebude poptávané zboží skladem, nebo nebudou li zákazníkem vyplněny potřebné pravdivé informace, nebo budou li kontaktní a doručovací údaje nesrozumitelné, budeme vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky o dalších krocích. Nebude-li možné zákazníka kontaktovat – vzhledem k neúplným nebo chybným kontaktním údajům, nebo nebude li zákazník komunikovat ve lhůtě do tří dnů od objednávky či provedení platby vyhrazuje si prodávající v těchto případech právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo technické chyby, která, vyskytne li se omylem v popisu zboží, případně při zadání chybné ceny, může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. V takovém případě bude prodejce neprodleně po jejím objevení kontaktovat kupujícího.

 

8. Reklamační řád:

Při doručení pečlivě zkontrolujte zakoupené zboží, informujte nás co nejdříve o jakýchkoli nesrovnalostech či vadách.

Automatická záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným nebo neopatrným zacházením (deformace šperku, jeho přetržení a pod.). Reklamace se nevztahuje na vady zboží vzniklé v následku běžného používání v souladu se zákonem 136/2002 Sb. par. 619 odst. 2. Opotřebením vzniklým při běžném používání se rozumí oxidace stříbra, otěr rhodiování, poškrábání povrchu, a pod.7

Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží poštou nebo dnem osobního převzetí zboží.

Při reklamaci je nutné předat zboží dostatečně zabalené, aby přeprava zboží nemohla způsobit další škody. Přiložte k reklamaci formulář pro odstoupení od smlouv, fakturu nebo alespoň její číslo a ve zprávě uveďte, jak k reklamované závadě došlo.

O přijetí a vyřešení stížnosti vás budeme informovat co nejdříve, nejpozději do 5 pracovních dnů.

V případě oprávněného nároku bude opravené nebo nové zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího nejpozději do 30 dnů (obvykle se snažíme reklamace zpracovat do 14 kalendářních dnů). V případě, že již není možné zboží opravit nebo odeslat nové zboží výměnou, prodávající vrátí platbu za zboží a standartní poštovné kupujícímu na číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána, do 14 kalendářních dnů od zjištění, že oprava nebo výměna reklamovaného zboží již není možná. Poštovným se zde rozumí první poštovné z objednávky a náklady které zákazník vynaložil na vyřízení uznané reklamace (náklady hradí prodávající do výše cenného psaní s českou poštou.)

 

Způsob vyřízení reklamace

Je na prodávajícím, aby se individuálně rozhodl, zda bude zboží opraveno nebo nahrazeno novým. Kupující si může vybrat, zda upřednostňuje vrácení peněz nebo opravu nebo výměnu, ale pouze v případě, že má prodávající možnost zboží opravit nebo vyměnit. Nelze-li zboží opravit nebo vyměnit, prodávající peníze automaticky vrátí. V každém případě bude kupující informován o vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí reklamovaného produktu. (Výjimku pro prodloužení lhůty mohou tvořit pouze období dovolené nebo nemoci prodávajícího.)

Zboží zasílané zpět nebo na reklamaci nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty.

 

9. Řešení sporů

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, kontaktujte nás prosím na adrese: info@perlomat.cz. Budeme se snažit vyjít vám maximálně vstříc. Pokud by se nám nepodařilo najít uspokojivé řešení situace, jsme povinni vás informovat, že máte zákonnou možnost požádat o urovnání mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tedy České obchodní inspekce (www.coi.cz).

A kdyby spor nebyl vyřešen žádným z výše uvedených způsobů (což nepředpokládáme), je možné se obrátit i na příslušné obecné soudy České republiky.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich součástí, jsou v platnosti a jsou v platnosti od 10.10.2021 a ruší předchozí verze VOP, včetně jejích součástí, a jsou k dispozici na www.perlomat.cz v sekci Obchodní Podmínky.

 

 

Děkujeme Váš perlomat